Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση Ειδικής & Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου…

20η Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης
  Ύστερα από την Ειδική Συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2022, που ματαιώθηκε λόγω μη απαρτίας, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), της παρ.1 του άρθρου 67  και της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 8η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’ εξάμηνο 2022).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 
21η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης
  Ύστερα από την Τακτική Συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2022, που ματαιώθηκε λόγω μη απαρτίας, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 08η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε δημότη της Κοινότητας Κέλλης Δ. Αμυνταίου.
2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 239/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού χρήσης γης για το υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 470440402009 Κτηματικής περιοχής Λεβαίας.
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
4. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 198/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
5. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
6. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
7. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
8. Κατάργηση πάγιας προκαταβολής του ΚΕΠ0467 Αμυνταίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
9. Έγκριση δαπάνης χορήγησης νέας παροχής, προσωρινής εγκατάστασης, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αμύνταια 2022).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
10. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης καθορισμού χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
11. Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου πρώην Τυροκομείο της Τ. Κ. Βαλτονέρων στην ΚΘ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
12. Έγκριση κατάργησης τμήματος αγροτικής οδού και ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Βεγόρας και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
13. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Αγ. Παντελεήμονα και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2022 απόφασης Δ.Σ. εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου για τη δημιουργία Τυροκομείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 217/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
17. Παραχώρηση αίθουσας εντός δημοτικού κτιρίου, στον Σύλλογο Ποντίων Λεβαίας.
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
18. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Μανιακίου στον Α.Μ.Σ. Μανιακίου «Η ΔΟΞΑ».
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
19. Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων ( του Ν. 445 και 446/25-01-1937) Δήμου Αμυνταίου ως προς το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (άρθρο 37 περ. α Ν.4442/16).
Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
20. Έγκριση ή μη της αριθ. 25/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορήγηση εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αιτήσεως ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΕΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.
21. Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση επισκευής περίφραξης οικοπέδου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.
22. Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση μετακίνησης κάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.            
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιορδάνης Ζ. Μπάντης
Σημειώσεις:
1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109, 2386350116 και 2386350119 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.