Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Αμυνταίου…

 
Με απόφαση του, ο δήμαρχος Αμυνταίου όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμυνταίου, με θητεία από 10/01 έως και την 31/12/2023 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία των κατωτέρω υπηρεσιών :
• α) Της Διεύθυνσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού,
• β) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
• γ) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
• δ) Του Τμήματος Προώθησης, Προβολής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου καθώς και
• ε) Στα αυτοτελή τμήματα :Εσωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσίας Δόμησης
-Την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου Αμυνταίου
-Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών του προσωπικού του Δήμου, εκτός των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης από και προς το Δήμο.
- Την έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Διοικητικού Τμήματος.
- Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και βεβαιώσεων των δημοτών.
- Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
- Την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως (κανονικών, αναρρωτικών, συνδικαλιστικών κλπ.) του προσωπικού.
- Την επίβλεψη και τον έλεγχο της δημοσίευσης των κανονιστικών πράξεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, του τομέα αρμοδιότητάς του, όπως προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία.
- Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
- Την παραλαβή των δικογράφων για λογαριασμό του Δήμου.
- Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και κοινοποίηση των σχετικών αποσπασμάτων στους οφειλέτες.
- Την απ’ ευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ.
- Την έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π.
- Την έκδοση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και διενέργειας διαφήμισης.
- Την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
- Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
- Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν.1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.
- Την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης.
- Την υπογραφή όλων των συμφωνητικών εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει.
- Την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος
- Την ευθύνη έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
- Την επιμέλεια της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των νομικών προσώπων του Δήμου από τεχνικής άποψης.
- Την επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
- Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου Γραμματείας.
- Την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
- Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
- Την επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
- Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
- Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
- Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της συντήρησης και διαχείρισης, των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, της σήμανσης των οδών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
- Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας και της συντήρησης των παιδικών χαρών.
- Την ευθύνη των δημοτικών Δασών, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
- Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
- Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
- Την εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων για τον Δήμο.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
2. Στον κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο στον οποίον παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα Φιλώτα, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην :
- Τη συνεργασία µε τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
- Την εποπτεία επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας .
- Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
- Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται και την εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
- Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της συντήρησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, των βιολογικών καθαρισμών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σηματοδοτών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων  του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
- Την ευθύνη κίνησης οχημάτων.   
και κατά τόπον:
- Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
- Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί, σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα της καθαριότητας και του πρασίνου, στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
- Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
- Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Την εποπτεία, της λειτουργία και της συντήρησης των παιδικών χαρών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.
- Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα που εποπτεύει.
- Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
- Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
- Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει.
- Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα που εποπτεύει, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
- Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής ενότητας που εποπτεύει εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
3. Στην κα. Κρητικού Διαμαντούλα του Ανδρέα, σύμβουλο της παράταξης «Συνεργασία για την Ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου» στην οποία παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και του Τμήματος Προώθησης, Προβολής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου
- Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- Την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής και άσκησης υπαίθριου εμπορίου, την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση προσωρινής άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
- Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ.
- Την προώθηση των προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και την μέριμνα για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.
- Την άσκηση εποπτείας επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Την συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την μέριμνα για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων  γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
- Την μέριμνα για την καλύτερή οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
- Την μέριμνα για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου.
- Την μέριμνα και την μελέτη κάθε θέματός για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση  του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.  
- Την συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως παράδειγμα τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
- Την συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέριμνα για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
- Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
4. Στην κ. Γυρίκη Ελένη του Βασιλείου, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο στην οποία της παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπον για τις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην :
- Την εποπτεία των υπηρεσιών στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τουριστικής Προβολής .
- Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς της
- Την διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
- Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.
και κατά τόπον:
- Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των ΔημοτικώνΕνοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
- Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί, σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα: της καθαριότητας, του πρασίνου, της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, στις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
- Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια των ΔημοτικώνΕνοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
- Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Την εποπτεία, της λειτουργία και της συντήρησης των παιδικών χαρών στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
- Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.
- Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες που εποπτεύει.
- Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για τις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
- Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
- Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει.
- Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες που εποπτεύει, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
- Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών ενοτήτων που εποπτεύουν εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
5. Στην κ. Καραούλη – Μπράχου Αφροδίτη του Αθανασίου, σύμβουλο της παράταξης «Με συνέπεια και στο αύριο» στην οποίον παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού της Κοινωνικής Προστασίας Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και του Εθελοντισμού
- Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς της
- Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του Ν. 3463/06.
- Την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα «Κέντρα Κοινότητας».
- Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
- Την εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες.
- Την οργάνωση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.
- Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
- Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου
6. Στην κα. Σονιάδου - Μπίτα Σωτηρία του Γεωργίου, σύμβουλο της παράταξης «Συνεργασία για την Ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου» στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού Παιδείας Πολιτισμού
- Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς της
- Την διοργάνωση εθνικών εορτών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
- Την Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
- Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ' του Ν. 3463/06.
- Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
- Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
- Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
- Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
- Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
- Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.
7. Στον κ. Δεμερτζιδη Στυλιανό του Ιωάννη, σύμβουλο της παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης» στον οποίον δεν θα παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου,
- Την επιμέλεια της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στα "Στέγαστρα".
- Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται και την εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
- Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής των απορριμμάτων, των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, της συντήρησης των χώρων πρασίνου. Της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
- Την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
- Την καθαριότητα των χώρων των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης.
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
- Την εποπτεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 25 του άρθρου 94 του Ν 3852/10.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδη Πέτρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου τις αρμοδιότητες του ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Καραούλη Αφροδίτηκαι  κ. Γυρίκη Ελένη.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δεμερτζίδης Στυλιανός.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Κρητικού Διαμαντούλας τις αρμοδιότητες του τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
Στην περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Καραούλη Αφροδίτη τις αρμοδιότητες του τις ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μπερμπερίδης Πέτρος και Γυρίκη Ελένη.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γυρίκη Ελένη, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδη Πέτρο και Καραούλη Αφροδίτη.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού,να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίουκαι στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.